Тендери

7. Подання пропозицій конкурсних торгів.

7.1. Місце. Україна, Львівська обл., м. Львів, вул. Чернеча гора, 1, кабінет директора.

7.2. Строк. 10.00 год. 15.02.2016 р.

8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів.

8.1. Місце. Україна, Львівська обл., м. Львів, вул. Чернеча гора, 1, кабінет директора.

8.2. Дата. 15.02.2016 р.

8.3. Час. 10.30 год.

 

Музей народної архітектури і побуту у Львові

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  РІШЕННЯМ КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
 

від 12.01.2016 р.

  Голова комітету з конкурсних торгів
  Червоний Є.В.

 м.п.

 

Документація конкурсних торгів
 

на закупівлю

 

Послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки (84.24.1)

(Охоронні послуги (79710000-4))

 

 

 

Львів – 2016

Зміст

І. Загальні положення.
  1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів
2. Інформація про замовника торгів
3. Інформація про предмет закупівлі
4. Процедура закупівлі
5. Недискримінація учасників
6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів
7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів
ІІ. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів
  1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів
2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів
III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів
  1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів (Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)
2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника
3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів
4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів
5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними
6. Кваліфікаційні критерії до учасників
7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів
9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником
IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
  1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів
2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів
V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця
  1.  Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію
2. Виправлення арифметичних помилок
3. Інша інформація
4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів
5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися
VI. Укладання договору про закупівлю
  1. Терміни укладання договору
2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю
3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю
4. Забезпечення виконання договору про закупівлю
VIІ. Додатки
  1. Форма "ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ"
2. Проект договору про закупівлю
3.

Технічні вимоги

4.

Довідка про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

5. Документи, котрі повинен надати учасник пропозицію якого акцептовано
I. Загальні положення
1. 2.
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014р. № 1197-VII. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених ст.. 1 Розділу І Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014р. № 1197-VII (зі змінами)
2. Інформація про замовника торгів  
Повне найменування Музей народної архітектури і побуту у Львові                                        
Місцезнаходження 79014, Україна, Львівська обл., м.Львів, вул.Чернеча гора, 1
Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками Євген Червоний, заступник директора з розвитку, голова тендерного комітету, м.Львів, вул.Чернеча гора, 1, (032) 2437823
3. Інформація про предмет закупівлі  
Найменування предмета закупівлі Послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки (84.24.1) (Охоронні послуги (79710000-4))
Вид предмета закупівлі Послуга
Місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 79014, Україна, Львівська обл., м.Львів, вул.Чернеча гора,1.
Строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 2016 р.
4. Процедура закупівлі Відкриті торги 
5. Недискримінація учасників Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах 
6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

 

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою.

Пропозиція конкурсних торгів складається українською мовою. У разі надання учасником  у складі своєї пропозиції будь-яких документів іноземною мовою, учасник одночасно подає нотаріально завірені копії перекладу таких документів на українську мову.

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів
1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім робочих днів з дня оприлюднення таких змін на веб-порталі Уповноваженого органу, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону 

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону

Проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовником не планується.

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* (на останньому аркуші (на місці прошивання) необхідно зробити напис: «Прошито й пронумеровано», вказати кількість аркушів, поставити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі та його розшифровку, засвідчити печаткою підприємства) у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі (крім оригіналів документів виданих уповноваженими органами), що заповнені (містять текст, зображення та таке інше), повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі та його розшифровку, а також відбиток печатки*.

Усі сторінки копій документів наданих учасником у складі пропозиції конкурсних торгів повинні містити відмітку щодо вірності оригіналу, прізвище ініціали та підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбиток печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується:

-   випискою з протоколу засновників,

-   наказом про призначення,

-   довіреністю, дорученням  або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів конкурсних торгів.

-   копією паспорту (усіх сторінок).

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі та його розшифровку, а також відбитки печатки*.

На конверті повинно бути зазначено:

 • повне найменування і місцезнаходження замовника;
 • номер та дата оголошення про проведення закупівлі відповідно до офіційного веб-порталу Уповноваженого органу;
 • назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів, оприлюдненого на офіційному веб-порталі Уповноваженого органу;
 • повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код ЄДРПОУ;
 • маркування: "Не відкривати до _________ (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів").

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

 • реєстру наданих документів з нумерацією сторінок;
 • документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів, а також копії документів, які засвідчують особу представника учасника;
 • заповненої форми «Пропозиція конкурсних торгів» згідно з   Додатком 1 до цієї документації конкурсних торгів (учасник не повинен відступати від даної форми, в протилежному випадку пропозиція відхиляється);
 • документів, що підтверджують  відповідність учасника кваліфікаційним критеріям (пункт 6 Розділу ІІІ документації конкурсних торгів);
 • документів, які свідчать про відсутність підстав для відмови участі в торгах (пункт 6 Розділу ІІІ документації конкурсних торгів);
 • документів, що підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі (пункт 7 Розділу ІІІ документації конкурсних торгів);
 • копії «Проекту договору» (додаток №2 до ДКТ) з приміткою «Згодні з істотними умовами договору».
 • інших документів, передбачених цією документацією конкурсних торгів (пункт 3 Розділу V документації конкурсних торгів).

Нерезиденти, у разі неможливості надання зазначених документів, надають аналогічні документи у відповідності до особливостей законодавства своєї країни.

Учасник самостійно несе відповідальність за формування ціни пропозиції, та формує ціни у відповідності до вимог  чинного законодавства.

Вартість пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

До ціни пропозиції конкурсних торгів  не включаються витрати, які учасник поніс при підготовці пропозиції та проведені процедури закупівлі.

Учасник відповідає за одержання будь-яких та/або всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів (у тому числі експортних та імпортних) на товари,(послуги, роботи) які пропонується постачати за Договором, та інших документів, пов’язаних із поданням  пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.

Витрати учасника, пов'язані з підготовкою та поданням  пропозиції конкурсних торгів не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).

Для правильного оформлення пропозиції конкурсних торгів учасник вивчає всі інструкції, форми, терміни та специфікації, наведені у документації конкурсних торгів. Неспроможність подати всю інформацію, що потребує документація конкурсних торгів, або подання пропозиції, яка не відповідає вимогам в усіх відношеннях, буде віднесена на ризик учасника та спричинить за собою відхилення такої пропозиції.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів Не вимагається
4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів -
5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

 • відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;
 • погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.
6. Кваліфікаційні критерії до учасників

Керуючись переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону, для підтвердження відповідності Учасника кваліфікаційним критеріям замовник вимагає  від Учасника подання у складі своєї пропозиції конкурсних торгів наступних документів:

1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази:

1.1. Довідка, про наявність обладнання та матеріально-технічної бази за підписом уповноваженої посадової особи  (у довільній формі).

2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

2.1. Довідка, про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід за підписом уповноваженої посадової особи (у довільній формі).

3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів:

3.1. Інформаційна довідка, яка містить відомості про виконання аналогічних договорів 2014-2015 років. (не менше двох) (у довільній формі).

 4. Наявність фінансової спроможності:

4.1. Копія форми № 1 “Баланс” за останній звітний період (річна звітність) ;

4.2. Копія форми № 2 “Звіт про фінансові результати” за останній звітний період (річна звітність);

4.3. Копія форми № 3 «Звіт про рух грошових коштів» за останній звітний період (у разі якщо ведення такого документу не передбачено законодавством – лист у довільній формі з зазначенням цього);

4.4. Оригінал або копія довідки  з обслуговуючого банку про відсутність (наявність)  заборгованості за кредитами, видану не раніше як за 30 днів до  дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Примітка:

Підтвердження сплати учасником податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством, замовник отримує із веб-сайту: http://sfs.gov.ua/businesspartner

5. Документи, які повинен подати Учасник-юридична особа для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність:

5.2. Копія (чи оригінал) довідки або витягу чи відомостей з ЄДРПОУ (для юридичних осіб)

5.4. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку (ПДВ чи єдиного) у разі наявності.

5.5. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

5.6. Копія паспорту (для фізичних осіб).

6.  Документи, що підтверджують відсутність передбачених Законом підстав для відмови в участі у  конкурсних торгах згідно ст.17 Закону:

6.1. Інформація в довільній формі щодо того чи учасник протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

6.2. Інформація в довільній формі щодо того чи учасник провадить  господарську діяльність відповідно до положень його статуту (надається учасниками юридичними особами).

6.3.  Інформація в довільній формі щодо того чи службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі / фізична особа, яка є учасником  не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку*. (згідно Додатку №4).

* вказати, службову (посадову) особу Учасника, яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, а саме, якщо учасником уповноважено підписувати пропозицію конкурсних торгів, бути присутньою під час розкриття пропозицій конкурсних торгів та підписувати договір трьох різних осіб то необхідно вказати усіх цих зазначених осіб, якщо ж це одна і та ж сама особа то вказати тільки її.

6.4. Інформація в довільній формі щодо того чи учасник не зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Примітка:

Відомості з Єдиного державного реєстру осіб які вчинили корупційні правопорушення замовник отримує із веб-сайту: http://corrupt.informjust.ua/index.php.

7. Підтверджуючі документи про те, що Учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура.

Примітка:

Відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в т.ч. відомості щодо банкрутства/припинення діяльності замовник отримує із веб-сайту: https:usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch.

8. Документи, що підтверджують правомочність представника Учасника на укладання  договору про закупівлю:

8.1. Копію протоколу рішення засновників, копію наказу про призначення керівника підприємства на посаду, копію довіреності, копію доручення або інший документ, копія паспорту.

8.2. Оригінал довіреності уповноваженої особи Учасника на право участі в торгах та підпису документів в тому числі по результатах торгів, у разі. якщо такі повноваження не надані установчими документами (тільки для юридичних осіб).

8.3. Копія паспорту

9. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

- Найменування учасника  торгів

- Місцезнаходження учасника торгів (юридична і фактична адреси)

- Код за ЄДРПОУ

- Відомості про керівництво.

- Місце та дата державної реєстрації

- Банківські реквізити

- Коротка довідка про діяльність фірми.

- Інші відомості, які учасник вважає за доцільне повідомити

10. Лист - згода на обробку даних (у довільній формі)

11. Лист-згода, у довільній формі, на виправлення арифметичних помилок у разі їх виявлення.

У разі, якщо Учасник надає недостовірну інформацію щодо його відповідності встановленим кваліфікаційним критеріям або не відповідає кваліфікаційним критеріям, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється відповідно до частини першої статті 29 Закону.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність кваліфікаційним критеріям, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.

Усі пропозиції конкурсних торгів, які відповідають кваліфікаційним критеріям, за відсутності інших підстав для їх відхилення, допускаються до оцінки.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, які викладені у Додатку № 3  до Документації конкурсних торгів
8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів Предмет закупівлі не ділиться на частини (лоти)
9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів 
IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:  
спосіб подання пропозицій конкурсних торгів Особисто або поштою 
місце подання пропозицій конкурсних торгів 79014, Україна, Львівська обл., м.Львів, вул.Чернеча гора, 1, кабінет директора
кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)

Кінцевий строк подання: 15” лютого 2016 року до 10 год. 00 хв.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів  
місце розкриття пропозицій конкурсних торгів 79014, Україна, Львівська обл., м.Львів, вул.Чернеча гора, 1, кабінет директора
дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

Дата розкриття: “15” лютого 2016 року о 10 год. 30 хв.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Представник повинен мати при собі паспорт та документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів (виписка з протоколу засновників, наказ про призначення, довіреність, доручення, тощо).

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця
1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно із Законом. Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено згідно з Законом (у кількості не менше 2-х), на основі  Критеріїв та методики оцінки для визначення найбільш економічно вигідної пропозиції конкурсних торгів. Строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів

Методика оцінки

Оцінка пропозицій здійснюється на основі одного критерію: ціна.

Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію «Ціна» у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 100, де

Бобчисл  = обчислювана кількість балів;

Цmin – найнижче значення за критерієм «Ціна»;

Цобчисл – значення поточного критерію пропозиції, кількість балів для якого обчислюється;

100 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна».

Переможцем обирається учасник, пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів. Якщо результати голосування розділилися порівну,  вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів.

Помилки виправляються Замовником  у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах,  сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці  та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. 

в) якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

Формальними (несуттєвими) вважаються  помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної пропозиції) та не впливають на зміст пропозиції, а саме:  відсутність нумерації сторінок, підписів, печаток на окремих документах, технічні помилки та описки. За наявності формальних помилок пропозиція конкурсних торгів (кваліфікаційна пропозиція) не відхиляється.

3. Інша інформація

Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог документації з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї документації та вимоги, викладені замовником при підготовці цієї закупівлі.

У всіх випадках, що не зазначені у цій документації, замовник керується Законом, а також іншими  чинними  нормативними-правовими актами України.

- Згідно роз’яснення Мін'юсту України щодо Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи», відомості про кінцевого бенефіціарного власника не подають: а) юридичні особи, до реєстраційної картки на проведення державної реєстрації яких інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) не включається відповідно до частини першої статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», а саме зазначена інформація не включається до реєстраційної картки для проведення державної реєстрації політичних партій, творчих спілок та їхніх територіальних осередків, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, релігійних організацій, державних та комунальних підприємств, державних органів, органів місцевого самоврядування та їхніх асоціацій. У разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника (учасника), якщо засновник (учасник) — юридична особа, подаються відомості про його відсутність; б) юридичні особи, засновниками (учасниками) яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їхніми засновниками (учасниками). У такому разі засновники (учасники) — фізичні особи — є бенефіціарними власниками (контролерами) такої юридичної особи.

Відповідно до п. 3 ст. 17 ЗУ « Про здійснення державних закупівель» переможець торгів у строк, що не перевищує 10 днів  з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, повинен подати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і другою ст. 17. (Додаток 4 до ДКТ)

Замовник не заперечує щодо надання учасником за його бажанням документів передбачених Додатком 4 до ДКТ в складі пропозиції конкурсних торгів.

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:
1) учасник:

не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;

не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28  Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10  Закону

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

 • відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт, послуг;
 • неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
 • виявлення факту змови учасників;
 • порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;
 • подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;
 • відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;
 • якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:

 • ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
 • здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10  Закону 

VI. Укладання договору про закупівлю
1. Терміни укладання договору Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів на веб-порталі Уповноваженого органу.
2. Істотні умови договору про закупівлю

Договір   про  закупівлю  укладається  в  письмовій  формі відповідно до положень Цивільного кодексу України  та  Господарського   кодексу   України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014р. № 1197-VII.

Учасник-переможець   процедури   закупівлі  при  укладенні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду  господарської діяльності,  якщо отримання такого дозволу або ліцензії  на  провадження  такого  виду   діяльності   передбачено законодавством.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиниці товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови Договору про закупівлю не можуть змінюватись після його підписання до виконання зобов’язань сторонами у повному обсязі, крім випадків, визначених ч. 5 ст. 40 ЗУ «Про здійснення державних закупівель». Проект договору про закупівлю, на основі якого буде укладатися договір про закупівлю передбачені  у Додатку №2 до цієї Документації.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.
4. Забезпечення виконання договору про закупівлю Не вимагається
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1

до документації

конкурсних торгів

Пропозиція конкурсних торгів "ПРОПОЗИЦІЯ"

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

            Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсних торгах на закупівлю:  Послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки (84.24.1) (Охоронні послуги (79710000-4)).

Вивчивши документацію конкурсних торгів, та технічні вимоги (надалі ТВ), на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у комерційній частині цієї пропозиції  за наступними цінами:

 
Найменування товару Одиниці виміру Ціна за одиницю,грн.,з ПДВ (для платників ПДВ) Загальна вартість за весь період надання послуги, грн., з ПДВ (для платників ПДВ)

Послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки (84.24.1) (Охоронні послуги

(79710000-4))

1 охороногодина одного поста    

      

  1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

        2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції конкурсних торгів протягом 90 днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція конкурсних торгів буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

        3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі конкурсні  пропозиції згідно з умовами  документації з конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженоо органу з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою

Додаток № 2

до документації

конкурсних торгів

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ


м. Львів                                                                                          «____»______________2016 року
 

Музей народної архітектури та побуту в м. Львові, в особі директора Назаровця Романа Володимировича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони (надалі - Замовник), та __________________ в особі  керівника _________________, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (надалі - Учасник), що діє на підставі, а разом іменовані Сторони, уклали цей договір про надання послуг (надалі – Договір) про наступне:

 1. 1.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 2. 2.    ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН
 3. 2.1.       Замовник має право:
 4. 1.1.      Вимагати від Учасника належного виконання його працівниками службових обов'язків відповідного до умов даного Договору.
 5. 1.2.      Контролювати якість надання Учасником послуг та строки виконання, встановлені цим Договором;
 6. 1.3.      Вимагати усунення порушень умов цього Договору.
 7. 1.4.      Розірвати цей Договір у випадках і порядку, передбаченому цим Договором або чинним законодавством.
 8. 1.5.      Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Учасником, повідомивши його про це не менше, ніж протягом 30 (тридцять) календарних днів;
 9. 1.6.      У випадку порушення прав та законних інтересів Замовника, оскаржити дії Учасника в судовому порядку.
 10. 1.7.      У випадку необхідності припинення в користуванні послугами, розірвати Договір шляхом письмового повідомлення Учасника не менше, ніж за 60 (шістдесят) календарних дні.
 11. 2.2.       Замовник зобов'язується:
 12. 2.1.      Дотримуватися правил використання послуг та виконувати всі мотивовані рекомендації Учасника, що стосуються безпеки, що надаються письмово.
 13. 2.2.      Надати Учаснику до початку охорони всю необхідну інформацію, схеми, плани, необхідні для охорони об'єкта.
 14. 2.3.      Не вживати ніяких заходів, свідомо або ненавмисно, які можуть потягти за собою порушення нормального функціонування охорони.
 15. 2.4.      Повідомляти достовірну контактну інформацію та свої реквізити і своєчасно сповіщати Учасника про зміну контактної інформації та реквізитів.
 16. 2.5.      Своєчасно, але не пізніше ніж за _5_ діб письмово повідомляти Учасника про проведення капітального ремонту або переобладнання приміщень, зміну режиму або профілю роботи, зміну або появу нових місць зберігання цінностей, передачу в оренду іншим юридичним особам окремих приміщень (будівель), що охороняються, проведення інших заходів, внаслідок яких може виникнути потреба тимчасової зміни характеру охорони.
 17. 2.6.      Утримувати в належному стані системи зв’язку та сигналізації, засоби пожежогасіння та освітлення. Забезпечити наявність та цілісність огорожі по периметру, справність воріт, наявність замків.
 18. 2.7.       Розглядати пропозиції Учасника по усуненню виявлених ним недоліків і порушень в дотриманні правил пожежної безпеки, в роботі технічних засобів охорони та протипожежного захисту, освітлення, засобів зв'язку та сигналізації призначених для охорони, а також пропозиції по підвищенню загального рівня охорони і пожежної безпеки Об'єкта
 19. 2.8.      Інформувати Учасника про вжитті заходи по його зауваженнях чи пропозиціях по усуненню порушень та недоліків
 20. 2.9.      Надати працівникам Учасника приміщення з відповідними побутовими умовами для організації роботи чергової зміни.
 21. 2.10.  Визначити уповноважену особу для взаємовідносин з Учасником з питань здійснення заходів охорони .
 22. 2.11.  Повідомляти Учасника про всі недоліки та порушення служби охоронниками для вжиття необхідних заходів реагування.
 23. 2.12.  Прийняти від Учасника результати надання послуг шляхом підписання актів надання послуг, якщо надані послуги відповідають умовам Договору, і оплатити їх в розмірі,  в строк та порядку, передбаченому цим Договором
 24. 2.2.13.  Учасник має право:
 25. 2.14.  Вимагати від Замовника належного виконання його працівниками своїх обов'язків відповідно до умов даного Договору.
 26. 2.15.  Вимагати у працівників та відвідувачів дотримуватися правил пропускного режиму та внутрішньо-об’єктового порядку пожежної безпеки та техніки безпеки, а також правил перебування відвідувачів на території музею.
 27. 2.16.  Контролювати збереження відвідувачами квитків під час перебування на території музею. При необхідності здійснювати огляд вносимих, ввозимих речей та тих, які виносяться та вивозяться з території об’єкту з метою недопущення крадіжок, надзвичайних подій.
 28. 2.17.  Не допускати на територію об’єкту відвідувачів у позаробочий час згідно розпорядження адміністрації.
 29. 2.18.  У випадку належного виконання умов даного Договору, своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги.
 30. 2.19.  Вимагати усунення порушень умов цього Договору.
 31. 2.20.  Подавати зауваження та пропозиції Замовнику по усуненню виявлених ним недоліків і порушень в дотриманні правил пожежної безпеки, в роботі технічних засобів охорони та протипожежного захисту, освітлення, засобів зв'язку та сигналізації призначених для охорони, а також пропозиції по підвищенню загального рівня охорони і пожежної безпеки Об'єкта
 32. 2.21.  Одержувати за своїм письмовим запитом від Замовника відомості та копії документів, необхідні для здійснення заходів охорони на об'єкті охорони.
 33. 2.22.  За згодою Замовника оглядати будинки, приміщення, майно, що охороняється.
 34. 2.23.  Проводити відкриту відео-, фотозйомку подій як допоміжний засіб запобігання протиправним діям з обов'язковим оприлюдненням на об'єкті, що охороняється, інформації про здійснення таких заходів.
 35. 2.24.  Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Замовником, повідомивши його про це не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання цього Договору.
 36. 2.3.       Учасник зобов'язаний:
 37. 3.    ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
 38. 1.  Ціна цього договору становить  ________________________________________
 39. 2.  Учасник надає замовнику послуги, а Замовник сплачує за надані послуги за ціною зазначеною в Договорі.
 40. 3.  Ціни на послуги встановлюються в національній валюті України. Ціна цього Договору може бути змінена лише за взаємною згодою Сторін.
 41. 4.  Розрахунки за надані послуги здійснюються Замовником на підставі виставлених Учасником рахунків-фактури та актів наданих послуг, що підписуються обома Сторонами.
 42. 5.  Оплата проводиться платіжним дорученням на розрахунокий рахунок вказаний Учасником, згідно актів наданих послуг, які складаються згідно погоджених Сторонами розрахунків.
 43. 6.  Оплата за надані послуги Учасника за Договором, здійснюються щомісячно шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Учасника до 5 числа місяця, наступного за календарним місяцем, в якому фактично надавалися послуги, на підставі оформленого Учасником рахунку та акту наданих послуг за умови надходження фінансування з міського бюджету м. Львова та своєчасного проведення платежів органами Державної казначейської служби України.
 44. 7.  Замовник має право не підписувати акт наданих послуг у випаджках порушення Учасником умов Договору, про що повинен письмово повідомити Учасника протягом 3 (трьох) днів.
 45. 8.  У разі не підписання Замовником акту наданих послуг протягом 5 (пяти) днів від його отримання та ненадходження вказаного у п.3.6 повідомлення, послуги вважаються наданими виконавцем належним чином, якість та прийнятими Замовником у повному обсязі.
 46. 9.  Бюджетні зобов’язання за договором виникають між сторонами у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань, затверджених міським бюджетом м. Львова на 2015 рік.
1.1.  В порядку та на умовах, визначних цим Договором, Учасник зобов'язується за завданням Замовника протягом визначеного в Договорі строку надавати за плату послуги 84.24.1 з охорони громадського порядку та громадської безпеки (охоронні послуги 79710000-4), охорони музейних обєктів, фондосховищ, адміністративних приміщень та матеріальних цінностей, що знаходяться за адресою: м. Львів, вул. Чернеча Гора, 1 (надалі іменуються "послуги"), в тому числі від розкрадання, а Замовник зобов'язується оплачувати надані послуги.
2.3.1.      Забезпечити  надання послуг у строки, встановлені цим Договором;
2.3.2.      Забезпечити  надання  послуг,  якість  яких  відповідає  умовам, які узгоджені Учасником із Замовником або згідно із вимогами, яким такі послуги звичайно повинні відповідати згідно чинними нормативними актами;
2.3.3.      Забезпечити у межах наданих повноважень надійну охорону музейних об'єктів Замовника;
2.3.4.      Забезпечити у межах наданих повноважень надійну охорону музейних матеріальних цінностей Замовника шляхом огляду вносимих, ввозимих речей та тих, які виносяться та вивозяться з території об’єкту;
2.3.5.      Забезпечити дотримання встановленого внутрішнього об’єктного режиму на території Замовника;
2.3.6.      Забезпечити охорону нерухомого майна, яке знаходиться на території Замовника.
2.3.7.      Здійснювати контроль за цілісністю об’єкта, огорожі по периметру, справністю воріт та майна, що зберігається на обєкті. 
2.3.8.      Здійснювати заходи оперативного реагування на безпосередні провопорушення проти майна Замовника на музейних об’єктах та музейних об’єктів.
2.3.9.      При виявленні охоронниками ознак проникнення сторонніх осіб на об’єкт,  вжити заходів по їх затриманню.
2.3.10.       Надавати послуги згідно з умовами і вимогами даного Договору та відповідно до вимог  посадової та робочої інструкції .
2.3.11.  Забезпечувати недоторканність місць вчинення протиправних дій проти майна Замовника на обєкті до прибуття представників правоохоронних органів та працівників Замовника.
2.3.12.  Не допускати розголошення відомостей щодо діяльності Замовника, які стали відомі його працівникам під час виконання ними обов’язків, передбачених цим Договором.
2.3.13.  Не розголошувати й не використовувати інформацію, що стосується діяльності Замовника, яка стала йому відома під час виконання умов даного договору, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.
2.3.14.  Не допускати проникнення сторонніх осіб на територію, що охороняється.
2.3.15.  Контролювати ввезення та вивезення товарно-матеріальних цінностей на територію або з території об'єкта, який охороняється, по письмовому дозволу встановленої форми, підписаному уповноваженими особами Замовника (перелік уповноважених осіб, затверджується наказом Замовника, копія якого у обовязкому порядку надається Учаснику)
2.3.16.  Забезпечувати дотримання встановлених правил пожежної безпеки на об'єкті, що охороняється, а у разі виявлення пожежі або спрацьовування охоронно-пожежної сигналізації невідкладно інформувати про це пожежну частину і вживати заходів щодо ліквідації пожежі.
2.3.17.  У разі виявлення порушення цілісності огорожі по периметру, несправності воріт, замків, несправності систем зв’язку та сигналізації тощо, негайно повідомити про це Замовника.
 
 1. 4.    ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ
 2. 1.       У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.
 3. 1.1.      Порушенням Договору є його невиконання (повне або часткове) або неналежне виконання (виконання з порушенням умов, визначених цим Договором).
 4. 2.       Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).
 5. 3.       Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
 6. 4.       У разі прострочення оплати послуг, наданих Учасником, за умови надходження фінансування з міського бюджету м. Львова та своєчасного проведення платежів органами Державної казначейської служби України, Замовник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ  за кожний день прострочення.
 7. 4.1.      Замовник не несе відповідальності за відсутність замовленого фінансування з міського бюджету м. Львова та непроведення платежів органами Державної казначейської служби України, якщо ним були вчинені всі можливі заходи для здійснення виконання зобов’язань по Договору.
 8. 5.       У разі невиконання або несвоєчасного виконання своїх зобов'язань Учасник сплачує Замовнику штраф у розмірі подвійної ставки НБУ за кожний день ненадання або несвоєчасного надання послуг.
 9. 6.       Учасник несе відповідальність за збитки (шкоду), спричинені (спричинену) майну Замовника, що зберігається на території Музею народної архітектури і побуту у Львові, внаслідок неналежного виконання Виконавцем своїх зобов’язань  за Договором. Факти неналежного виконання Учасником своїх зобовязань та розмір збитків (шкоди), що підлягає відшкодуванню, встановлюється у визначеному чинним законодавством порядку.
 10. 7.       При наявності письмового повідомлення Замовника про заподіяні збитки (шкоду), уповноважені представники Учасника зобовязані брати участь у визначенні розміру цих збитків (шкоди). Відсутність Учасника або уповноваженого ним представника під час визначення розміру заподіяних збитків (шкоди) унеможливлює заявлення ним претензій до Замовника щодо визначення розміру збитків (шкоди) в майбутньому.
 11. 8.       Відшкодування Замовнику завданих збитків (шкоди) здійснюється після визначення встановленим порядком вини та надання Замовником відповідних документів компетентних органів. Розмір збитків (шкоди) повинен бути підтверджений Замовником відповідними документами та розрахунком вартості знищеного, пошкодженого майна, складеними за участі Учасника та завіреними бухгалтерськими даними. До збитків (шкоди) входить вартість викраденого, знищеного, пошкодженого майна, розмір зниження вартості пошкодженого майна, витрати, здійснені на відновлення пошкодженого майна.
 12. 9.       Сплата неустойки (штрафу, пені) не звільняє Учасника/Замовника від виконання своїх зобов’язань за Договором та від обов'язку відшкодувати за вимогою Замовника/Учасника збитки (шкоду), завдані (завдану) порушенням Договору (реальні збитки та (або) упущену вигоду) у повному обсязі, а відшкодування збитків (шкоди) не звільняє Учаника/Замовника від обов'язку сплатити пеню у повному обсязі.
 13. 10.   Сторона, яка порушила цей Договір, зобов'язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання своїм винним (умисним або необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла настанню або збільшенню збитків.
 1. 5.    ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
 2. 1.  Сторони не несуть відповідальності за невиконання, або неналежне виконання зобов’язань по даному договору в цілому, або окремих його умов, якщо це стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних) обставин, а саме пожежі, землетрусу, повені та інших природних явищ, війни та воєнних дій різного характеру, страйків та масових заворушень, дій уряду, що суттєво впливають на діяльність суб’єктів договору. При цьому Сторона, для якої настали обставини форс-мажору, повинна повідомити іншу сторону на протязі 2-х робочих днів з моменту виникнення такої обставини.
 3. 2.  Сторона, яка не виконала умови п.5.1. даного Договору не розглядається як така, що підпадає під дію обставин форс-мажору та несе відповідальність за невиконання своїх зобов’язань згідно умов даного Договору.
 1. 6.    ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
 2. 1.       Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
 3. 2.       Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.
 1. 7.    СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА НАДАНИХ ПОСЛУГ
 2. 1.       Цей Договір вважається укладеним з моменту його підписання Сторонами та  скріплення печатками Сторін, поширює свою дію на відносини, що виникли між Сторонами до його укладення з _____________до _______________ року, або до повного виконання Сторонами  своїх зобов’язань (в частині виконання зобов’язань Замовника щодо здійснення розрахунків за надані послуги).
 3. 2.       Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
 4. 3.       Після укладення Договір набуває обовязкової сили для Сторін і має виконуватись ними відповідно до його умов.
 1. 8.    ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
 2. 1.       Цей Договір складено українською мовою у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
 3. 2.       Всі додатки до Договору, а також зміни та доповнення до цього Договору оформляються в письмовій формі, підписуються Сторонами і є невід’ємною частиною Договору.
 4. 3.       Умови договору про надання послуг не повинні змінюватися після підписання договору, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків і узгодженого зменшення Сторонами ціни договору.
 5. 4.       Місце надання послуг – Музей народної архітектури та побуту у Льовові.
 6. 5.       Питання не врегульовані даним Договором вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
 1. 9.    ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

Музей народної архітектури та побуту

У Львові

вул. Чернеча Гора, 1 м. Львів 79014

код ЄДРПОУ 02219659

п/р 35425301022403 в ГУДКУ

у Львівській обл. МФО 825014

Індивід. податковий номер:022196513061

Свідоцтво № 18085693

Директор

____________________/Назаровець Р.В./

УЧАСНИК

___________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

Керівник

______________________/___________/

Примітка:

-            У разі згоди з умовами проекту договору, усі сторінки даного документу  повинні містити: відмітку «Згідні з умовами договору», підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі та його розшифровку, а також відбиток печатки підприємства.

-            Зазначені в цьому додатку проекти договору не є остаточними і вичерпними, і можуть бути доповнені і скориговані під час укладання договору з учасником-переможцем торгів. Замовник залишає за собою право змінювати основні вимоги до договору у випадку зміни діючого цивільного, господарського законодавства і законодавства щодо закупівель за державні кошти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до документації

конкурсних торгів

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

 

1. Вартість послуг охорони громадського порядку і безпеки
               - за 1 охороногодину одного поста.

2. Кількість постійно діючих постів охорони

               - 4 пости

3. Термін надання послуг

               - березень-грудень, цілодобово

4. Територія

               - 36,5004 га.

5. Наявність охоронників певного розряду

               - 3-го розряду більше 15-ти, 2-го більше 10 або 1-го розряду більше 5-ти

6. Технічне забезпечення

               - спецзв’язок, група швидкого реагування, службовий автотранспорт, наявність диспетчерської служби моніторингу з можливістю підключення локальної системи відеонагляду клієнта

7. Досвід охоронної діяльності

              - більше 7-ми років

 

 

Примітка:

-   Технічні вимоги заповнюються на фірмовому бланку підприємства і повинні містити підпис директора і відбиток печатки.

Додаток № 4

до документації

конкурсних торгів

Документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і другою статті 17 Закону, які переможець торгів у строк, що не перевищує 10 днів  з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, повинен подати замовнику

1. Копія Статуту зі змінами до нього (при наявності), або іншого установчого документу.

2. Оригінал або засвідчена копія довідки (чи іншої форми документу), видана уповноваженим державним органом, щодо судимості, видана службовій (посадовій) особі учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення закупівлі, а саме службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено підписувати пропозицію конкурсних торгів, особа уповноважена учасником бути присутньою під час розкриття пропозицій конкурсних торгів та службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено підписувати договір/фізичній особі, яка є учасником торгів, видана не пізніше 30 днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів (Дану довідку, у випадку якщо учасником уповноважено підписувати пропозицію конкурсних торгів, бути присутньою під час розкриття пропозицій конкурсних торгів та підписувати договір трьох різних осіб, необхідно надати на усіх цих зазначених осіб, якщо ж це одна і та ж сама особа, то визначена довідка надається тільки на неї).

3. Оригінал або засвідчена копія довідки (чи іншої форми документу), довідки з державної фіскальної служби про відсутність (наявність) заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів.

4. Оригінал або засвідчена копія інформаційної довідки, виданої уповноваженим структурним підрозділом Міністерства юстиції, з Єдиного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, видана службовій (посадовій) особі учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення закупівлі, а саме службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено підписувати пропозицію конкурсних торгів, особа уповноважена учасником бути присутньою під час розкриття пропозицій конкурсних торгів та службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено підписувати договір/фізичній особі, яка є учасником торгів, видана не пізніше 30 днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів (Дану довідку, у випадку якщо учасником уповноважено підписувати пропозицію конкурсних торгів, бути присутньою під час розкриття пропозицій конкурсних торгів та підписувати договір трьох різних осіб, необхідно надати на усіх цих зазначених осіб, якщо ж це одна і та ж сама особа, то визначена довідка надається тільки на неї).

5. Оригінал або засвідчена копія інформаційної довідки з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство про відсутність підприємства-учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, видану відповідним структурним підрозділом Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень у сфері банкрутства, за місцезнаходженням боржника (видана не пізніше 30 днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів)

Примітка:

-          документи наведені у цьому додатку не потрібно подавати у складі пропозиції конкурсних торгів, їх подає лише переможець після оприлюднення повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів в термін протягом 10 днів з дати оприлюднення повідомлення про акцепт на офіційному веб-порталі Уповноваженого органу;

-          за бажанням учасника торгів, документи наведені у цьому додатку, можуть бути подані у складі пропозиції конкурсних торгів, і після акцепту пропозиції дані документи повторно подавати не потрібно.

 

 

 

 

Цю документацію конкурсних торгів пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою 22 (двадцять два) арк.

 

Голова комітету з конкурсних

торгів

Червоний Є. В.

 

 

Цю документацію конкурсних торгів пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою 22 (двадцять два) арк.

 

Голова комітету з конкурсних

торгів

Червоний Є. В.

 

 

 

Карта музею

Партнери

Календар подій

Травень 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Відгуки та пропозиції

Поля відмічені
*
обов`язкові для заповнення!